APT Philippines: Jeonggyu Cho tops Day 1A of Championship Event

APT Philippines: Jeonggyu Cho tops ..

19 Sep, 2019 0

Korea's Jeonggyu Cho tops 95 entrants of Day 1A of the APT Championship Event

Event Dates Buy In
Asia Open Poker Tour 2019 1 Nov - 4 Nov TBD
APT Vietnam 2019 6 Nov - 17 Nov VND 22 million
Paradise Poker Series 5 7 Nov - 11 Nov KRW 1.1 million
Red Dragon JEJU 2019 9 Nov - 15 Nov KRW 2.5 million
Club46 Japan High Roller Festival 9 15 Nov - 17 Nov KRW 3.5 million
WPT Cambodia 2019 15 Nov - 25 Nov $1,100